Links

Studieordning og andet for Erhvervspædagogisk Diplomuddannelse
Den pædagogiske diplomuddannelse i erhvervspædagogik fokuserer blandt andet på viden om betydningen af deltagerforudsætninger og læringsformer på erhvervsuddannelserne. Undervisningen er tilrettelagt i seks moduler, hvor den studerende får indsigt i vekseluddannelsesprincippet og kendskab til samspillet mellem almendidaktik, fagdidaktik, teori og praksis. Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik er den officielle uddannelse for erhvervsskolelærere. Den henvender sig primært til undervisere, uddannelsesledere, teamledere og pædagogiske konsulenter.
Studieordning og andet for Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Uddannelsen giver nye redskaber til en engagerende og dialogbaseret formidling af kunst og kultur til den nye børne- og ungdomsgeneration. Den henvender sig til en bred målgruppe af personer, der arbejder med formidling af kunst og kultur til børn og unge. Uddannelsen har et tværfagligt udgangspunkt i mange kunst- og kulturretninger: Teater, musik, film, kulturhistorie, naturhistorie, museer, bibliotek, dans, billedkunst og litteratur.

Studieordning og andet for den Pædagogiske Diplomuddannelse

UC rektorkollegiets hjemmeside om den Pædagogiske Diplomuddannelse, som bl.a. indeholder de nærmere bestemmelser for de forskellige uddannelser og moduler ved den Pædagogiske Diplomuddannelse.

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelsen indeholder de nærmere bestemmelser vedr. prøvernes afholdelse.


BEK nr. 863 af 14/06/2022 - Ny Eksamensbekendtgørelse pr. 1. september 2022

BEK nr. 458 af 19/04/2022 - Ny Censorbekendtgørelse pr. 1. september 2022

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelser

Bekendtgørelsen beskriver karakterfastsættelse og andre bedømmelsesprincipper

Bekendtgørelse om diplomuddannelser

Denne bekendtgørelse beskriver de nærmere bestemmelser for diplomuddannelser

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Den pædagogiske diplomuddannelse er en del af det kompetencegivende videreuddannelsessystem for voksne. Rammeloven for bekendtgørelsen om de pædagogiske diplomuddannelser er lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne (videreuddannelsessystemet) nr. 488 af 31. maj 2000.

7-trins-skalaen

Undervisningsministeriets officielle hjemmeside om 7-trins-skalaen