Censormøder - November 2023

Noter og slides fra censormøder i Odense og Aalborg

Aktuelle rammer og vilkår fra Ministeriet og Danske Professionshøjskoler

Nyhedsbrev

Kære censor på PD

Mange af jer har nu været i gang et år i den nye beskikkelse. PD-censorformandskabet har netop efterbeskikket en del nye censorer – særligt på vejledermoduler. Velkommen til jer.

I løbet af året er der kommet nogle ændringer, idet der nu er en ny bekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 1500 af 2. december 2016 med senere ændringer, jf. bekendtgørelse nr. 1502 af 28. november 2017 og bekendtgørelse nr. 1081 af 28. august 2018; (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202677), som blev fulgt af et såkaldt ”hyrdebrev” udsendt af Ministeriet efter det årlige møde for alle censorformandskaber ultimo november.

Den nye bekendtgørelse betyder bl.a., at den såkaldte to-årsregel mod gentaget censur nu er ophævet. Vi påser stadig inhabilitet, men den ophævede ”klausul” smidiggør arbejdet med allokering til særlige områder.

Censorformandskabet udvikler hele tiden mulighederne for samarbejde med udbyderinstitutionerne, idet den ene del af vores årsberetning ikke længere retter sig decideret til ministeriet. Dette vil sikkert resultere i justeringer i nogle af vore praksisser i de næste år. Første skridt bliver sandsynligvis en revurdering af de spørgsmål, som I kender dem i censorrapporterne efter endt prøve. Måske skal vi have andre informationer – i tillæg til dem, som I allerede bidrager med.

En anden baggrund for det ændrede samarbejde handler om institutionernes akkrediteringsarbejde. I hyrdebrevet kan man se, at de to former for kvalitetssikring kan tænkes mere sammen. Det  kan udbygges, men det sker allerede, idet censorformandskabet inviteres til audits og evalueringspaneler på udbyderinstitutioner. Her trækker vi naturligvis på jeres rapporter og på årsberetningen.

Og som noget nyt forventes det, at der er en censor-uddannelse på vej. Dette vil I høre nærmere om, og vi håber at kunne udbygge dialogen med jer ad den vej. 

Yderligere materiale:

Og som hidtil kan I  under fanebladet ”løbende orientering” finde et informationsbrev til censorer, indeholdende information og gode råd i forbindelse med varetagelsen af censorarbejdet, ligesom I kan finde et grundlagspapir, som PD-censorformandskabet har udarbejdet på baggrund af drøftelser og arbejdet de senere år.